Přeskočit na obsah

Kotlíková dotace

SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR

Základní informace

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a je tedy nutná jejich výměna za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nemají na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, připravilo Ministerstvo životního prostředí štědrou podporu z EU fondů prostřednictvím kotlíkových dotací. Nárok na podporu se týká výměny kotlů, které byly provedeny od 1. ledna 2021.

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení, je vyhrazena částka 1,7 mld. Kč. Dotace může dosáhnout až 95 % způsobilých výdajů a bude o ni možné žádat prostřednictvím jednotlivých krajů. Příjem žádostí spustí krajské úřady postupně v průběhu léta 2023

Žadatelé, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou žádat v Nové zelené úsporám. Dotace na výměnu nevyhovujících kotlů může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. Od podzimu 2023 bude možné získat podporu i na výměnu starých plynových kotlů. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Obecné informace

Kdo může o dotaci žádat?
 • vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu),
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
Na co lze dotaci čerpat?
 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat?

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

 • Tepelné čerpadlo – 180 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 130 000 Kč

Seznam výrobků splňujících požadavky dotace – mělo by být jako tlačítko (odkaz po rozkliknutí: https://svt.sfzp.cz/)

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.
Příjem žádostí

Příjem žádostí plánují jednotlivé kraje spustit postupně od léta 2023.

Jaké doklady potřebuji k podání žádosti
 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.
Jaké doklady je potřeba předložit po výměně? 
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů
 • případně další doklad, který stanoví příslušný kraj
Kam se obrátit pro více informací

Dotace budou poskytovat krajské úřady.

Kontaktujte svůj krajský úřad.