Přeskočit na obsah
Dvě klimatizace sedící na střeše.

FAQ – Tepelná čerpadla

Často kladené dotazy

Kdy se nevyplatí pořizovat tepelná čerpadla?

Pokud má člověk nový dům a zároveň i nový kondenzační plynový kotel, výměnu za tepelné čerpadlo ať zváží, pokud chce mít jistotu, příp. využít zisky z vlastní FVE, tak ano, ale ekonomicky se to nevyplatí – návratnost dlouhá – malé provozní náklady, malá spotřeba plynu, doporučení počkat na dotace nebo na zdražení plynu.

Termostat nebo ekvitermní regulace?

Termostat přímo řídí tepelné čerpadlo podle nastavené vnitřní teploty – řešení vhodné a používané např. pro elektrokotle, ale ne příliš vhodné pro řízení tepelných čerpadel, protože nezohledňuje teplotu topné vody ani ochranu kompresoru proti častému spínání. Ekvitermní regulace může být navíc doplněna čidlem vnitřní teploty, které zpřesní regulaci teploty topné vody – dokáže korigovat vnější i vnitřní tepelné zisky (sluneční záření, hořící krb, větší počet lidí apod.), které samotná ekvitermní regulace není schopna zohlednit;

Jaké výhody má Dražický bojler? 

1. keramická topná patrona – vlastní vynález, nemusí se vypouštět voda při jejich výměnách

2. smaltová ochrana – výborné antikorozní a hygienické vlastnosti (životnost přes 10 let) 

3. izolace – více než 4 cm (není to obyčejná PE izolace)

4. servisovatelnost (jednou za čas vyměnit obětní anodu – antikorozní ochrana)

5. univerzální závěs (na různé rozteče)

Jaké jsou tedy hlavní důvody zavádění nového chladiva?

Chladiva dnes běžně používaná v klimatizačních zařízeních jsou člověkem vyrobené chemické sloučeniny, které v případě úniku zůstávají dlouho v atmosféře a přispívají ke globálnímu oteplování. Pro představu únik náplně jedné splitové jednotky o výkonu 2,5 kW má přibližně vliv na skleníkový efekt jako 75 cest osobním autem se spalovacím motorem na trase Praha-Brno1.

Chladiva R410A i R32 se označují jako HFC chladiva, která spadají do definice F-plynů. Evropské státy se zavázaly omezit používání F-plynů mezi léty 2015-2030 na 21% výchozího stavu.

Jaké jsou konkrétní kroky k regulaci F-plynů podle Nařízení evropského parlamentu a Rady EU č. 517/2014?

Kromě omezení používání a dovozu chladiv formou kvót pro výrobce a dovozce zmíněném výše zavádí nová pravidla pro kontrolu úniku podle přepočtu na ekvivalent CO2. V praxi to znamená, že zařízení plněná chladivem R410A musí být jednou za rok zkontrolována na těsnost certifikovaným pracovníkem, pokud jejich náplň přesáhne 2,39 kg. S chladivem R32 však kontrola úniku jednou ročně připadá na systémy s více než 7,4 kg náplně.

Třetím pilířem regulace jsou stanovené zákazy používání některých F-plynů v případě, že existuje ekologičtější varianta. V rámci tohoto nařízení jsou nově prodávané domácí chladničky plněny od 1. 1. 2015 izobutanem (GWP 3). Jeho vysoká hořlavost je akceptována vzhledem k malému množství náplně.
Omezení týkající se bytových splitových klimatizací s náplní do 3 kg chladiva začíná platit od 1. 1. 2025. Po tomto datu už nemohou výrobci dodávat na trh nová zařízení s chladivem, jehož GWP je větší než 750. Na provozu a servisu stávajících zařízení se toto nařízení neprojeví. Chladivo R32 s GWP 675 tyto budoucí požadavky splňuje, a proto je momentálně preferovanou náhradou mezi výrobci bytových klimatizací.

Co znamená předimenzované tepelné čerpadlo?

Větší spotřebu, častější starty a dlouhodobý provoz na minimální otáčky, což se následně negativně projeví na Vašich úsporách, a hlavně na zkrácení životnosti kompresoru.

Jak správně dimenzovat výkon tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se optimálně dimenzuje na pokrytí 60 až 80 % potřebného výkonu při nejnižší místní výpočtové teplotě. Výkon tepelného čerpadla při –C by měl odpovídat přibližně 80 % tepelné ztráty budovy, nebo potřebnému špičkovému výkonu zdroje tepla.

Jaké výkony čerpadla jsou pro dimenzování podstatné?

Výkony tepelných čerpadel při teplotách +2°C a +7°C jsou pro dimenzování zcela nepoužitelné. U frekvenčně řízených tepelných čerpadel jsou uváděny při nižších otáčkách kompresoru (aby se dosáhlo vyššího topného faktoru). Výkon při -7°C je už ale skoro vždy uváděn při 100% zatížení kompresoru a je pro dimenzování použitelný. 

Dimenzování nad 80 % potřeby tepla je vhodné pouze v případě, kdy jste limitováni výkonem dotopového zdroje tepla.

Co je to bod bivalence?

Teplota venkovního vzduchu, při které je topný výkon tepelného čerpadla roven tepelným ztrátám objektu. Při poklesu teploty venkovního vzduchu pod tuto hodnotu je k tepelnému čerpadlu připnut doplňkový zdroj tepla.

Můžu chladit pomocí tepelného čerpadla?

Ano. U podlahového vytápění je sice teplota nižší o pár stupňů Celsia (ve srovnání s klimatizací), ale nevzniká nepříjemný průvan, vzduch v místnosti proudí přirozeně a přenos tepla probíhá především radiací. Navíc se podlaha nerosí – výstup studené vody z čerpadla je optimalizován na teplotu nad rosným bodem. Pokud podlahové vytápění není možné instalovat a kde zároveň není možno umístit dostatečně velké radiátory, jsou variantou ventilátorové kolektory (tzv. fancoily). Fungují podobně jako klimatizace, rozdíl je zde však v chladícím médiu, které přichází do tepelného výměníku. Zatímco u klimatizací je chladící médium chladivo, tepelný výměník Fancoilů je ohříván/ochlazován vodou z topného okruhutepelného čerpadla (či z jiného zdroje teplé/studené vody).

Jaké jsou hlavní výhody monoblokových tepelných čerpadel?

1. chladivový okruh umístěn ve venkovní jednotce a není třeba do něj při montáži zasahovat;

2. chladivový okruh je sestaven v továrně a je pečlivě zkontrolován – pravděpodobný únik chladiva je proto minimální;

3. nemá povinné revize chladivového okruhu 

4. nižší pořizovací cena 

5. snazší montáž (není potřeba chlaďař s certifikací)

6. nižší nároky na prostor

7. během opravy není třeba chladivový okruh rozpojovat

8. kondenzátor připojen ke kompresoru krátkými trubkami – menší tlakové ztráty než u splitů, kde jsou trubky delší (což znamená vyšší teplotní a tlakové namáhání kompresoru (pro stejnou kondenzační teplotu) – a s tím související zkrácení životnosti kompresoru;

Je důležité mít v systému akumulační nádobu?

Ano. Při odmrazování je využíváno uložené teplo v otopné soustavě – jeho množství ovlivňuje teplota topné vody a její objem – teplota bývá relativně málo proměnná, tzn. důležitější je objem, který zvýšíme jejím přidáním. Dostatečné množství vody v soustavě zamezuje nevhodnému cyklování čerpadla, čímž prodlužuje jeho životnost. Navíc mohou být akumulační nádoby osazeny elektrickými patronami, které následně slouží jako doplňkový zdroj tepla.

Jaké jsou výhody invertorových tepelných čerpadel?

1. Pracují s nastavitelnou frekvencí tak, že se po dosažení nastavené teploty nevypne, ale pouze sníží frekvenci a bude plynule udržovat nastavenou teplotu v domě – s nižší spotřebou el. energie.

2. Mohou být instalovány v chladnějších regionech – automaticky upraví frekvenci při odtávání jednotky – použije vysokofrekvenční provoz, čímž dobu odtávání výrazně zkrátí;

3. V případě slabšího jističe či sítě se po zapnutí z termostatu rozbíhá pomalu a plynule, takže síť ani rozvody nejsou tak zatíženy;

4. Díky invertoru není čerpadlo tak hlučné – kompresor běží většinu času v nižších otáčkách;

Jak se zvýší provozní náklady, když zvýším teplotu topení?

Obecně platí, že každé zvýšení teploty o 1 °C přináší zvýšení provozních nákladů o 2,5 %.

Nejekonomičtějším řešením je tedy použití podlahového vytápění, které udržuje příjemnou vnitřní teplotu při výstupní teplotě kolem 35 °C.

Potřebuji u tepelného čerpadla odtok kondenzátu?

Ano, v případě tepelných čerpadel typu vzduch–voda.

Je třeba provádět pravidelnou údržbu tepelného čerpadla?

Tepelná čerpadla jsou podobně bezúdržbová jako například lednička. Nicméněpravidelná údržba tepelného čerpadla je důležitá pro jeho optimální provoz a dlouhou životnost. Údržba by měla být prováděna pravidelně podle doporučení výrobce, obvykle minimálně jednou ročně, nehledě na to, že spousta výrobců dnes dodržování záruk podmiňuje pravidelným servisem.